Direkt zum InhaltDirekt zur Hauptnavigation

Les salariés AGS

Equipe de vente (Allemagne)

from left to right
Christian Kotysch, Peter Hill, Rudolf Berger-Rossa, Marc Schwope,
Jörg Michael Kosbab, Claus Lechler

Marc Schwope - Geschäftsleitung
m07933b067f12417b971bfd5be1c9532c.schwope@6f1ddd07c6154b1cbdec571dfdbc2990ags-automation.de

Peter Hill (Verkaufsleitung) PLZ 7
hbfdd71bf9b1b4039b74a3ad15893cc98.pbfdd71bf9b1b4039b74a3ad15893cc98.hill@4ec81532ef7a4565ab65751faec315b3ags-automation.de
Mobil: 0173/7520922

Jörg Michael Kosbab PLZ 0, 1, 2, 30-32 and 38-39
j6f98aba1842b45a8921499aeb0914c2e.m6f98aba1842b45a8921499aeb0914c2e.kosbab@c215a890fce148aaad579ed4fee59eefags-automation.de
Mobil: 0173/6973032

Christian Kotysch PLZ 33, 40-49 and 58-59
cfd164ad75de6444e8f964de9f949a33d.kotysch@091689ecce484e13a39dd8dfa27a8a0fags-automation.de
Mobil: 0173/6970075

Rudolf Berger-Rossa PLZ 34-37, 50-57, 60-69 and 98-99
r6c3a2af0d2e44762a4706aef7bcdc8df.berger-rossa@6f9c01d0ffcb4a0f941ebd0aeb5a6ec7ags-automation.de
Mobil: 0174/3283877

Claus Lechler PLZ 8 and 90-97
cdd4bb2dddf5c4072959e6f08cdeb011f.lechler@e33367d30bd14516a0cd6a2fd80d689aags-automation.de
Mobil: 0173/6968690